Заниманията на душите в духовния свят

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 23

23. ВЪПРОС: Много хора имат необходимостта да знаят (да си спомнят) с какво се занимават духовно-енергийните им същности У Дома (в духовния свят), какви приоритети имат там, какви са общуванията там, как да ползват знанията, които носят в себе си на подсъзнателно ниво (в своята клетъчна памет), в помощ и подкрепа за живота си на Земята като личностите-творци, които са? Разнородна информация има на Земята, която до голяма степен обърква хората, в какво да вярват. Разкажете за стълбовете на занимания на душите.

УЧИТЕЛИТЕ: Стълбовете на занимания в обучителния процес на душите във вертикала са четири, на дванадесет нива, а по хоризонтала в много допълващи се взаимно кръгове, преливащи един в друг (за да го разберете си представете как хвърляте камъче във водата, при което се оформят разрастващи се вълни около него). Те са: Човешки взаимоотношения, Творчество, Всемир, Научно-технически прогрес. Представете си кръг разделен на четири части, всяка четвъртинка като парче торта на дванадесет пласта (по вертикала). Първият слой е за новопостъпили за обучение души, които в различните области в хоризонталните кръгове изучават материята, на която се отдават като обучителен процес-посвещение, като постепенно в хода на личната си еволюция продължават постъпателно към по-горните нива, докато достигнат и останат в най-горното, дванадесето ниво. Представете си първо ниво като “първокласници”, дванадесето ниво като “професори”. Не може да се пропускат нива.

Невъзможно е души от първите нива да посещават занимания-обучения в по-горните. Могат да се срещат с души от тези нива, да общуват по области на интереси. Във всеки стълб има сектори на занимания, които оформят съдържанието на тематиката характеризираща този вид информация, влияеща на еволюционните процеси. За стълба на Човешките взаимоотношения те са: направления във философията, житейска философия и мироглед за живота, логика, психология, семантика, словоизказ, ораторство, педагогика, хуманитарни науки, писателство, език на тялото, физиогномика, поведенчески модели, семейни взаимоотношения, партньорски взаимоотношения, взаимоотношения родители-деца, взаимоотношения в обществото, социални роли, лично отношение към себе си, себепознание, себеразвитие, себеусъвършенстване, хумор, словесно жонглиране, други. В стълба на Творчеството секторите са: творения на душата (писане, пеене, рисуване), творения на духа, творения на ума, творения на тялото, смесени разновидности между тях, спорт в различни разновидности (самостоятелни, колективни, с животни, с различни приспособления) , музициране, изработване на музикални инструменти (пример за смесени творения: на ръцете, ума, духа, душата). Много разновидности са.

В стълба на всемира секторите са до голяма степен обвързани със сектори от стълба на Научно-техническия прогрес: астрофизика, астрономия, астробиология, астрохимия, астрология, изучаване на енергийните потоци чрез различни закони на основните науки (математика, физика, химия, биология), форми на пътувания, видове начини на движение във всемирното пространство, общуване с други общности, изучаване на необятния информационен поток, други. В стълба на Научно-техническия прогрес секторите са: основните науки и техните разновидности, човешка медицина (в много разновидности в разширения на подсекторите), строителство, геодезия, архитектура, занимания с посеви и почви, картография, изучаване структурата и ресурсите на планетата Земя, нейния природен свят и всичко населяващо я, археология, военно дело (в много разновидности), други. Примерите не са изчерпателни, а само дотолкова, доколкото да успеете да добиете представа за съдържанието им.

Всяка душа, в зависимост от принадлежността си, е насочена към цялостно изучаване на секторите на стълба, в който специализира. За оформянето на нейния творчески потенциал тя посещава занимания в другите стълбове по свой избор, според интересите си. За нуждите на всяка отделна Програма-Живот душата преминава практическа опитност на Земята, в дуалността, за всички придобити на теория знания. Призванието си, с какво да се занимава, всеки човек усеща на подсъзнателно ниво. Когато се занимава с дейности от неговия основен стълб, тогава се усеща удовлетворен, харесва му, работи и се изявява с желание, дръзновение, ентусиазъм. Когато се занимава с дейности от другите три стълба, не се чувства по този начин, но получава опитност, с която се дообогатява като творческа същност. Помислете за дейностите, в които се изявявате като работен процес. Усетете в коя област е вашето призвание. Намерете начин към нея да се насочите, като основно занимание-професионална ангажираност или като хоби, носещи ви удовлетворение.

Следва продължение...

За желаещите да получат съвети-насоки за себе си чрез духовните учители могат да научат как тук: >>> Галя Йосифова - Виния <<<

Добавете коментар


Защитен код
Обнови